Tarawih gebed

Aboe Hoerairah (ra) overleverde, dat Rasoeloellah (sallallahoe aleihi wa sallam) zei:

“Degene die in de Ramadan ´s nachts bidt*, gelovend en alleen Allah´s Beloning zoekend, zal Allah zijn zonden uit het verleden vergeven.”

(Al-Bukhari en Muslim)

*          =  tarawieh-gebed

Comments are closed.