Het al-istikhaarah gebed

Wanneer kan men salaat al-istikhaarah verrichten?

Als men een beslissing moet nemen en men weet niet wat de juiste beslissing is, dan kan men Allah (Glorieus en Verheven is Hij) om leiding vragen. En wie kan men beter om raad en advies vragen, dan de Schepper van de hemelen en de aarde. Al-Istikhaarah betekent: het vragen van Allah om jou te leiden naar het goede, betreffende elke aangelegenheid in je leven, vooral als je moet kiezen tussen twee toegestane alternatieven.

Sa’d ibn Waqaas verhaalde dat de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Istikhaarah (leiding van Allah zoeken) is een van de duidelijke gunsten (van Allah) voor de mens en een voorspoed voor de zoon van Adam is het tevreden zijn met het oordeel van Allah. Een tegenspoed voor de zoon van Adam is zijn ontevredenheid met het oordeel van Allah.”

Sheikh al-Islaam ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Degene die leiding zoekt van de Schepper en overlegt met schepsels, zal het nooit betreuren.”

De doe’aa-e (smeekbede) van salaat al-istikhaarah

Djaabier ibn ‘Abdiellaah as-Salaamie (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) leerde zijn metgezellen al-istikhaarah in alle zaken, zoals hij de soewar (meervoud van soerah of soerat) van de Qor-aan aan hen leerde. Hij (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Wanneer één van jullie met iets zit, dient hij twee raka’aat te bidden buiten de verplichte gebeden en te zeggen:

 Allaahoemma iennie astakhieroeka bi ‘ilmieka wa astaqdieroeka biqoedratiek, wa as-aloeka mien fadhliek, fa-iennaka taqdiroe walaa aqdir, wa ta’lamoe wa laa a’lam wa anta ‘allaam l-ghoeyooeb, allahoemma ien koenta ta’lamoe anna hadaa l-amra (en je noemt je vraag waarmee je zit, bijvoorbeeld: een huwelijk met…) khayroen li fie dienie wa ma’aashi wa aaqibatie amrie. Faqdoerhoe li wa yassierhoe lie thoemma baariek liee fieh, wa ien koenta ta’lamoe anna haada l-amra sharroen lie fie dieniee wa ma’aashie wa ‘aaqibata amrie fasrifhoe ‘annie wasrifni ‘anhoe waqdoer liya l-khayra h’aythoe kaana thoemma ardinie bih.”

“O Allah! Ik zoek leiding van Uw kennis en kracht van Uw macht, en ik vraag om Uw veelomvattende zegeningen, U beschikt en ik niet, U weet en ik niet, en U bezit kennis van het onwaarneembare. O Allah! Als U weet dat deze aangelegenheid (hier geeft u aan, wat u Allah wilt vragen) gunstig is voor mijn religie en mijn (levens)onderhoud en voor mij in het Hiernamaals (of zeg: als het beter is voor mijn huidige en latere behoefte), laat U het dan voor mij bepalen en maak het gemakkelijk voor mij om het te verkrijgen, en zegen mij hiermee. En als U weet dat deze aangelegenheid schadelijk is voor mij in mijn religie en mijn (levens)onderhoud en in het Hiernamaals (of zeg: als het slecht is voor mijn huidige en latere noodzaak), houdt het dan ver weg van mij en laat mij hiervan verwijderd zijn. En verorden datgene wat goed is voor mij en laat mij hier tevredenheid in vinden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie: 6841.)

De praktische uitvoering van salaat al-istikhaarah

Salaat al-istikhaarah behoort volgens de unanimiteit van de geleerden (idjmaa’)tot de soenan (meervoud van soennah) van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem). De soennah met betrekking tot al-istikhaarah-gebed, is het bidden van twee raka’aat buiten de verplichte gebeden. Men kan hiervoor twee aparte raka’aat bidden, maar men kan ook de twee raka’aat gebruiken die men bidt als men de moskee binnenkomt, of twee raka’aat die men soennah (vrijwillig) bidt voor of na het fard (verplichte) gebed, mits men vóór het gebed de intentie heeft om salaat al-istikhaarah te bidden. Men kan elke soerah reciteren die men wil, maar het is aan te raden om na Soerat al-Faatih’ah in de eerste rak’ahSoerat al-Kaafiroen (109) te reciteren en in de tweede rak’ah Soerat al-Ikhlaas (112). Aan het eind van de twee raka’aat dient men de hier bovengenoemde smeekbede te reciteren.

Sheikh al-Islaam ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei dat het toegestaan is om de smeekbede van al-Istikhaarah zowel voor de tasliem (de begroeting van de engelen, waarmee men het gebed beëindigt) als na de tasliem te reciteren, maar dat het beter is om het voor de tasliem te doen. Degene die de smeekbede na de tasliem verricht, voor hem is het toegestaan om zijn handen op te heffen en de smeekbede te doen.

Het istikhaarah-gebed dient alleen verricht te worden voor zaken waarover men twijfels heeft en niet voor verplichtingen binnen de Islaam of voor zaken die niet toegestaan of afkeurenswaardig zijn binnen de Islaam. Hier dient men geen istikhaarah-gebed voor te verrichten, omdat deze eenmaal al verplicht of verboden zijn.

Hoelang moet je salaat al-istikhaarah verrichten?

Er is geen enkele h’adieth die het bidden van salaat al-istikhaarah beperkt tot een aantal keren. De moeder der gelovigen, Oemm ‘Abdiellaah ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: ‘Wie aan deze zaak van ons (de Islaam) iets toevoegt wat er niet bij hoort, zal daar zelf de gevolgen van ondervinden.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Dit bekent dat men salaat al-istikhaarah dient te verrichten tot hij of zij een teken van Allah kan voelen, zien of meemaken, hetzij via een droom of een gevoel van moeilijkheid/gemak om een bepaald doel te bereiken. Als men niks kan waarnemen, dan dient men nogmaals Allah de Verhevene om raad te vragen.

An-Nawawie meent dat “na het verrichten van salaat al-istikhaarah, een persoon moet doen wat hij hartgrondig geneigd is te doen en wat goed voelt en hij dient niet vol te houden aan de begeerte die hij had voordat hijal-istikhaarah verrichte. Als zijn gevoelens veranderen, dan dient hij afstand te nemen van hetgeen hij van plan was te doen. Anders laat hij de keus niet over aan Allah en zal hij niet eerlijk zijn betreffende het zoeken van hulp van de Macht en Kennis van Allah. Oprechtheid in het zoeken van de keuze van Allah, betekent dat men volledig afstand moet doen van hetgeen men zelf verlangt.”

Salaat al-istikhaarah verrichten voor iemand anders

Het is niet toegestaan om voor iemand anders salaat al-istikhaarah te verrichten, zie de h’adieth van Djabier ibn ‘Abdiellah as-Salaamie (moge Allah tevreden met hem zijn) die heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) leerde zijn metgezellen al-istikhaarah in alle zaken, zoals hij de soewar van de Qor-aan aan hen leerde. Hij (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) zei: ‘Wanneer één van jullie met iets zit, dient hij twee raka’aat te bidden…’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie: 6841.)

De profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) duidt heel duidelijk aan dat degene die raad wil vragen van Allah, “wanneer één van jullie met iets zit,” dat hij zelf twee raka’aat moet verrichten en vervolgens de smeekbede van al-istikhaarah moet reciteren. De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft hier een beperking aangeduid en wij dienen ons eraan te houden. De beperking hier geldt voor degene die met iets zit en het houdt in dat hij zelf het gebed moet verrichten en verder doe’aa-e behoort te doen.

Vertrouw Allah

De profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft ons aangeraden om altijd optimistisch te zijn. Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “…ik houd van optimisme.” Ze zeiden: “En wat is optimisme, O boodschapper van Allah?” Hij zei: “Een goed woord.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie: 5331.) Men dient de tekenen en aanwijzingen van Allah te volgen en het gevoel dat men na salaat al-istikhaarah heeft serieus te nemen, op voorwaarde dat men geen verboden zaken treft en praktiseert.

Comments are closed.

Shopping Basket