De 76 grote zonden

1)    Ash-Shirk – Het toekennen van deelgenoten aan Allah swt
Allah swt zegt:

“Waarlijk, Allah vergeeft het niet als er naast Hem deelgenoten worden aanbeden, maar behalve dat vergeeft Hij wat Hij wil, en iedereen die Allah deelgenoten toekent, heeft zeker een afschuwelijke zonde begaan.” ( Qor’aan 4:48)

2) Het doden van iemand zonder gerechtelijke basis
Allah swt zegt:

“En iedereen die opzettelijk een gelovige doodt, zijn vergoeding is de hel om daarin te verblijven en de Woede en de Vloek van Allah is over hem en een grote bestraffing wordt voor hem voorbereidt” (Qor’aan 4:93)

3) Magie
Allah swt zegt:

“Haroet en Maroet, maar geen van deze twee ( engelen) onderwees iemand (zulke zaken) tot zij gezegd hadden: Wij testen slechts, wees dus niet ongelovig. “En van deze ( engelen) leerden de mensen wat voor de scheiding tussen man en vrouw zorgde, maar zij konden niemand schade toebrengen behalve met Allah’s toestemming. en zij leerden datgene wat hen schade toebracht en waar zij geen voordeel aan hadden. en waarlijk, zij wisten dat de kopers hiervan (magie) geen deel zouden hebben in het Hiernamaals.”(Qor’aan 2:102)

4) Het niet verrichten van de gebeden
Allah swt zegt:

“Toen heeft hen een nageslacht opgevolgd dat de gebeden opgaf ( ze lieten de gebeden verloren raken, door het niet verrichten ervan of in het niet juist verrichten ervan of het niet op de goede tijd verrichten ervan) en hun lusten volgden. Dus worden zij in de hel gegooid. Behalve degene die spijt betuigt..” ( Qor’aan 19:59-60)

5) Het niet betalen van de Zakaat
Allah swt zegt:

“En wee de afgodenaanbidders. Degene die niet de zakaat betalen en zij zijn de ongelovigen in het hiernamaals”. (Qor’aan 41:6-7)

6) Niet plichtsgetrouw naar de ouders zijn
Allah swt zegt:

“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niemand zullen aanbidden behalve Hem. En dat jullie plichtsgetrouw naar jullie ouders zullen zijn. Als een van hen of hen beiden in jullie leven een hoge leeftijd krijgen, zeg dan nooit een oneerbiedig woord tegen hen, noch schreeuw tegen hen, maar spreek hen met respect aan. En laat de vleugel van onderwerping en nederheid door ganade over hen neerdalen en zeg: Onze Heer! Geef hen Uw ganade, want zij hebben mij opgevoed toen ik klein was.” ( Qor’aan 17:23-40

7) Het consumeren van rente
Allah swt zegt:

“O jullie die geloven. Vrees Allah en geef ( van nu af aan) op wat overblijft van de rente (riba), als jullie ware gelovigen zijn! En als jullie dat niet doen, hoed jullie dan voor de aankondiging van oorlog van Allah en Zijn Boodschapper…” (Qor’aan 2:278-9)

8) Het consumeren van het bezit van een wees
Allah swt zegt:

“Waarlijk degenen die onrechtmatig de eigendommen van de wezen eten, eten tot er vuur in hun buiken komt en zij zullen verbrand worden in een laaiend Vuur!” (Qor’aan 4:10)

9) Zaken (uitspraken) valselijk aan de Profeet toeschrijven
De profeet, Allah zegene hem en schenke hem vrede zegt:

“Iedereen die (doelbewust) uitspraken aan mij toeschrijft die ik niet geuit heb, laat hem zijn stoel in het hellevuur bezetten.”( Een goede hadith)

10) Het zonder geldig excuus niet in de Ramadan vasten
De profeet moge Allah hem zegene en hem vrede schenken zei:

“(Het verrichten) van de vijf zuilen gebeden, (het verrichten) van twee opeen volgende Joemoeáh gebeden, en het zich houden aan de vasten van twee opeen volgende Ramadans zijn allen daden die de zonden die tussen deze twee, mits het geen grote zonden zijn, verwijderen`.” (Muslim)

11) In tijden van oorlog van het slagveld wegrennen
Allah s.w.t zegt:

“En iedereen die hen zijn rug toekeert op zo’n dag – tenzij het een oorlogsstrategie is, of een hergroepering van het (eigen) leger – die heeft zeker over zichzelf de toorn van Allah uitgeroepen. En zijn verblijfplaats is de hel, en dat is zeker een slechte bestemming.” ( Qor’aan 8:16)

12) Overspel en verkrachting: sommige soorten zijn erger dan de andere
Allah s.w.t zegt:

“En nader het overspel niet. Waarlijk, het is een zedeloosheid (iets dat de grenzen overtreed; een grote zonde) en een kwade weg ( die naar de hel leidt, tenzij Allah vergeeft”. ( Qor’aan 17:32)

13) Bedriegen, onderdrukken en een tirannieke koning ( prins of president) zijn

Allah s.w.t zegt:
“De weg (tot bestraffing) is slechts voor degenen die de mensen onderdrukken en verderf op aarde brengen, voor hen is een pijnlijke bestraffing.” (Qor’aan 42:42)

14) Het drinken van alcohol , zelfs maar een kleine hoeveelheid
Allah swt zegt :
”Zij vragen je over alcoholische dranken en gokken. Zeg : Daarin is een grote zonde.”

15) Arrogant, trots of kwaadwillend zijn

Allah s.w.t zegt:
“Moesa zei: Waarlijk, ik zoek toevlucht bij mijn Heer en jullie Heer tegen alle arrogante mensen die niet in de Dag van de Vergelding geloven.” ( Qor’aan 40:27)

Allah s.w.t zegt ook:
“Waarlijk, Hij houdt niet van trotsen.” ( Qor’aan 16:23)

16) Het afleggen van een valse getuigenis

Allah s.w.t zegt:
“Waarlijk, Allah leidt niet degene die een grote zondaar, een leugenaar is!”

17) Homoseksualiteit

Allah Ta’ala vertelde ons ( in de Heilige Qor’aan) in vele verzen het verhaal van het volk van Loet (RA) en Hij vernietigde hen vanwege hun grote zonde (homoseksualiteit). De belangrijkste geleerden van alle erkende groeperingen zijn het erover eens dat homoseksualiteit een van de grote zonde is.

Allah s.w.t zegt:
Gaan jullie in op de mannen van de wereldwezens. En laten jullie degenen die Allah voor jullie geschapen heeft om jullie vrouwen te zijn, achter? Nee, jullie zijn een overtreden volk!”(Qor’aan 26:165-166)“Homoseksualiteit is zelfs erger dan overspel. De profeet, Moge Allah hem zegenen zei: “Doodt de homoseksualiteit en degene die het met hem gedaan heeft.” ( Een betrouwbare hadith)

18) Het beschuldigen van kuise vrouwen

Allah s.w.t zegt:
Waarlijk, degenen die kuise vrouwen beschuldigen die nooit iets aan iets gedacht hebben dat hun kuisheid zou aantasten en goede gelovigen zijn, zijn in dit leven en in het hiernamaals vervloekt en voor hen zal er een grote bestraffing zijn” ( Qor’aan 24:23)

 

19) Het nemen van een deel van de buit of geld van de schatkist van de moslim of de zakaat

Allah s.w.t zegt:
“Geen enkele profeet mag onwettig een deel van de oorlogsbuit nemen en iedereen die zijn metgezellen bedriegt als het over de oorlogsbuit gaat, zal op de Dag des Opstanding datgene wat hij nam bij zich hebben..” ( Qor’aan 3:161)

20) Het onrechtmatig consumeren van iemand anders bezit

Allah s.w.t zegt:
‘En eet niet iemands anders bezittingen onrechtmatig op, en geef geen omkoopsommen aan de heersers” (Qor’aan 2:188)

21) Diefstal
Allah s.w.t zegt:

“De dief, man of vrouw, hak zijn of haar hand af als vergelding voor wat zij hebben gedaan, een straf als voorbeeld van Allah. En Allah is de Almachtige Alwijze.” (Qor’aan 5:38)

22) Onheil veroorzaken in het land
Allah s.w.t zegt:

“De vergoeding voor degenen die een oorlog tegen Allah en Zijn Boodschapper aangaan en onheil over het land brengen is slechts, dat zij door hun eigen handen gedood of gekruisigd worden, of hun handen en voeten worden aan tegengestelde kanten afgehakt, of zij worden uit het land verbannen. Dat is hun vernedering in deze wereld, en een grote bestraffing behoort hen toe in het hiernamaals.”

23) Het zweren van een valse eed.
Een valse eed is een eed die men aflegt terwijl, men weet dat men liegt. En het wordt ‘Ghamoes’ genoemd,want de bestraffing omvat degene die het aflegt.

24) Liegen
Allah s.w.t zegt:

“Waarlijk, Allah leidt niet degene die een grote zondaar, een leugenaar is!” (Qor’aan 40:28)

25) Zelfmoord plegen
Allah s.w.t zegt:

“…En dood jezelf niet. Zeker, Allah is de Ganadevolste voor jullie. En Wie dat door agressiviteit of onrechtvaardigheid begaat, zullen Wij naar het Vuur verbannen, en dat is gemakkelijk voor Allah. Als jullie de grote zonden, die jullie verboden zijn te plegen vermijden, dan zullen Wij jullie zonden vergeven, en jullie naar een Edele ingang verwijzen.” (Qor’aan 4:29-31)

26) Oneerlijk rechtspreken
Allah s.w.t zegt:

“…En iedereen die niet oordeelt volgens dat wat Allah geopenbaard heeft, is een ongelovige.”( Qor’aan 5:44)

Allah s.w.t zegt ook:
“Waarlijk, degenen die de duidelijke bewijzen verhullen, de bewijzen en de leiding die Wij naar beneden hebben gezonden, nadat Wij het voor de Mensen van het Boek duidelijk hebben gemaakt: zij zijn degenen die door Allah vervloekt zijn en vervloekt door de vervloekers.”

27) De echtgenoot die zich laat bedriegen
Allah s.w.t. zegt:

“…De overspelige man trouwt niet anders dan de overspelige vrouw of een afgodaanbidster en geen trouwt haar behalve een overspelige man of een afgodenaanbidder. Zoiets is verboden voor de gelovigen.” (Qor’aan 24:3)

28) Vrouwen als mannen en mannen als vrouwen

De profeet salla Allahoe 3alayhi wasallam zei:
“Twee soorten (mensen) die ik tot nu toe nog niet gezien heb, zullen naar de hel verwezen worden; mensen die zwepen vasthouden als koeienstaarten, en de mensen daarmee slaan, vrouwen die gekleed zijn maar nog steeds naakt (hun kleren zijn of te strak of te dun) en die zwalkend over straat lopen met hoofden die kamelenbulten lijken. Zij zullen niet de hemel komen noch de geur daarvan ruiken terwijl de geur daarvan op zo’n lange afstand te ruiken is.” ( Muslim)

29) Degene die toestaat en die toegestaan wordt

(Degene die toestaat (Moehallil) is iemand die een vrouw trouwt, die onherroepelijk gescheiden is en weer van haar scheidt zodat zij weer met haar eerste man kan trouwen).

Ibn Mas’oed (RA) zei: ‘De profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam vervloekte degene die toestaat en degene die toegestaan wordt.” ( Een betrouwbare hadith)

30) Het eten van kadavers, bloed en varkensvlees

Allah s.w.t zegt:
“Zeg: ‘Ik vind niet in datgene wat aan mij geinspireerd is iets wat verboden is te eten door iemand die dat wenst, behalve als het een dood dier is, of bloed dat uitgegoten is of het vlees van een varken, want dat is zeker onrein.” (Qor’aan 6:145)

31) Jezelf niet reinigen van urine

Allah s.w.t zegt:
“En jouw kleden gereinigd!” (Qor’aan 74:4)

De profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei: toen hij langs twee graven liep:
“Zij (de bewoners van de graven) worden gemarteld voor twee grote zonden: een van hen reinigde zichzelf niet van de urine en de andere belasterde andere (mensen).” ( Boechari en Muslim)

32) Het (onwettig) innen van belasting

Allah Ta’ala zegt:

“de weg (tot bestraffing) is slechts voor degenen die de mensen onderdrukken en verderf op aarde brengen, voor hen is er een pijnlijke bestraffing.” (Qor’aan 42:42)

33) De drieëndertigste grote zonde

Veinzen, is een soort hypocrisie

Allah Ta’ala zegt:
“…En wanner zij opstaan voor het gebed, staan zij lui op om door de mensen gezien te worden en zij gedenken Allah maar weinig” (Qor’aan 4.412)

Allah Ta’ala zegt ook:
“… zoals degene die zijn weelde uitgeeft om door de mensen gezien te worden “(Qor’aan 2:264)

34) Bedrog

Allah Ta’ala zegt:
“En waarlijk Allah leidtniet de samenzwering van de verraders.”(Qor’aan 12.52)

35) Kennis zoeken voor een wereldse zaak of kennis verbergen

Allah Ta’ala zegt:
“…Het zijn slecht diegen die kennis hebben van Zijn slaven die Allah vrezen…”(Qor’aan 35.28)

Allah Ta’ala zegt:
“Waarlijk degenen die de duidelijk bewijzen verhullen, bewijzen en de leiding die Wij naar beneden hebben gezonden, nadat Wij het voor de Mensen van het Boek duidelijk hebben gemaakt, zij zijn degenen die door Allah vervloekt zijn en vervloekt door vervloekers. (Qor’aan 2.159)

36) Het pronken met liefdadigheid

Allah Ta’ala zegt:
“O jullie die geloven.Overhandig niet in verwaandheid jullie liefdadigheid door jullie gulheid te gedenken of door te kwetsen…”(Qor’aan 2.264)

37) Het ontkennen van de voorbeschikking

Allah s.w.t zegt:
“Waarlijk, Wij hebben voor alle zaken een goddelijke voorziening geschapen.” (Qor’aan 54:49)

Allah s.w.t zegt ook:
“Toen liet Hij zien wat goed voor hem was en wat verkeerd voor hem was.” (Qor’aan 91:8)

38) Het bespioneren van anderen

Allah s.w.t zegt:
“En bespioneer niet..” (Qor’aan 49:12)

De profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
“En als iemand naar de gesprekken van anderen luistert, die niet voor zijn oren bestemd zijn, dan zal er op de Dag des Oordeels gesmolten lood in zijn oren gegoten worden ; en wie een afbeelding maakt zal op de Dag des Oordeels gestraft worden en zal bevolen worden om een ziel in de afbeelding te maken, en hij zal daartoe niet in staat zijn” (Boechari)

39) Het vervloeken van anderen

De profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
« Het vervloeken van een gelovige is (alsof je hem) vermoord (d.w.z. de tweede zonde zijn hetzelfde)” (Bouchari)

40) Het verraden van de eigen heerser

Allah s.w.t zegt:
“En vervul elk verbond. Waarlijk! Over het verbond zal gevraagd worden.”(Qor’aan 17:34)

Allah s.w.t zegt:
‘O jullie die geloven! Kom jullie verplichten na.”(Qor’aan 5:1)

41) Het geloven in wat de toekomstvoorspeller zegt en astroloog

Allah s.w.t zegt:
“En volg niet waarvan je geen kennis hebt, Waarlijk! Het gehoor, het gezicht en het hart van ieder van jullie zullen ondervraagd worden.” (Qor’aan 17:36)

Allah s.w.t zegt:
“ Waarlijk een bepaald soort achterdocht is een zonde”(Qor’aan 49:12)

 

 

42) Slecht gedrag van vrouwen

Allah s.w.t zegt:
“ En van die vrouwen die zich slecht gedragen, waarschuw hen (eerst), weiger ( vervolgens) het bed met hen te delen, ( en tenslotte) sla hen maar als zij weer gehoorzaam zijn, zoek dan niets tegen hen.”(Qor’aan 4:34)

43) De verwantenschapsbanden geweld aan doen

Allah s.w.t zegt:
“En vreest Allah om Wie jullie, jullie wederzijdse (rechten) vragen en (verbreek de relaties van) de baarmoeder ( verwantschap) niet.” (Qor’aan 4:1)

De profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
” Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft moet de banden van de verwantschap onderhouden.” (Boechari en Muslim)

44) Afbeelding op de muur en kleding etc..

De Profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
“Iedereen die een afbeelding maakt zal gevraagd worden het tot leven te brengen en daar zal hij niet toe in staat zijn.” (Bouchari)

45) Belastering

Allah s.w.t. zegt:
“En gehoorzaam niet degenen die veel zweren, het wordt als waardeloos gezien. Een lasteraar, voortgaand met roddel.”(Qor’aan 68:10-11)

46) Jammeren en gezicht slaan als iemand overleden is

De profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
“Twee eigenschappen bij mensen worden als ongeloof gezien: de familie te schande maken en jammeren als iemand sterft.” ( Muslim)

De profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei ook:
“De dode wordt in zijn graf gemarteld voor het jammeren van zijn gewanten om hem.” ( Bouchari)

47) De familie te schande brengen

Er is bevestigd, dat de Profeet Salla Allahoe 3alyi wa sallam gezegd heeft:
“Twee eigenschappen bij mensen worden als ongeloof gezien: de familie te schande maken en jammeren als iemand sterft.” ( Muslim)

48) Opstandigheid ( op aarde)

Allah s.w.t zegt:
“De weg ( van de bestraffing) is slechts voor degenen die de mensen onderdrukken en verderf op aarde brengen, voor hen is er een pijnlijke bestraffing.” (Qor’aan 42:42)

49) Het bevechten van molims en hen beschuldigen van ongeloof

Allah s.w.t. zegt:
“.. bevechten maar overtreedt de grenzen niet. Waarlijk Allah houdt niet van overtreders.” Qor’aan 2:190)

50) Moslims kwetsen en hen beledigen

Allah s.w.t zegt:
” En degenen die gelovige mannen en vrouwen onverdiend kwetsen, dragen een lasterlijke en duidelijke zonde op zichzelf.”(Qor’aan 33:58)

51) Het negeren van de Awlia’ (de godvrezende, vrome mensen) van Allah en vijandigheden aan hen tonen

Allah s.w.t zegt:
“waarlijk, degenen die Allah en Zijn boodschapper beledigen, die heeft Allah in deze wereld en in het hiernamaals vervloekt”. (Qor’aan 33:57)

52) Uit trots aan de izar (kleding) trekken en nog meer van dergelijke handelingen

Allah s.w.t zegt:
“Noch loop je beledigend over de aarde..”(Qor’aan 31:18)

De profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei: “Het deel van de izar (onderkleed) dat onder de enkels hangt( bij mannen) is in het hellevuur.” (Boechari)

53) Het dragen van zijde en goud door mannen

Allah s.w.t zegt:
“Maar de kleding van de rechtvaardigheid is beter..”(Qor’aan 7:26)

De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei: “Het dragen van zijde en goud is voor de mannen van mijn Oemmah verboden en voor haar vrouwen toegestaan.”(een betrouwbare hadith)

54) De voortvluchtige slaaf

De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei: “Het verbod (van Allah d.w.z. deze bescherming en ganade) is niet voor een voortvluchtige slaaf.” (Muslim)

Ali (RA): De prfeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei: “Allah vervloekt degene die zijn trouw aan een ander dan zijn meester geeft.” (een goede hadith)

55) Anders dan voor Allah’s naam offeren, bijvoorbeeld door te zeggen in de naam van mijn meester of sheik

Allah s.w.t zegt:
“Eet niet van dat waarover Allah’s naam niet over is uitgesproken, dit is zeker een zonde.”)Qor’aan 6:121)

56) Het veranderen van de grenspalen op het land

In de voorafgaande hadith, die van Ali (RA), wordt al genoemd, dat degene die de grenspalen van het land vernadert ( die door de mensen zijn neergezet om de grens van hun eigendommen aan de duiden vervloekt wordt.

57) Het beledigen van de Sahabah

De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei:” Allah s.w.t de Almachtige heeft gezegd: “Iedereen die zich vijandig opstelt jegens mijn vrome aanbidders of hen kwetst, die zal ik de oorlog verklaren.”( Boechari)

58) Het beledigen van de Ansar

De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei: “Het teken van geloof is de Ansar liefhebben van en het teken van hypocrisie is hen te haten.”(Boechari)

59) De mensen tot de zonde uitnodigen of een zonde bedenken

De profeet Salla Allahoe 3alyhi wa sallam zei: “Wie (mensen) tot een zonde uitnodigt, zal de zonde dragen gelijk aan het aantal dat hem ( in de zonde) volgde, en zij zullen hen (eigen) zonden dragen.”(muslim)

 

60) De Wasilah, de Washimah en de Metafallijah

De profeet Salla Allahoe 3alyhi wa sallam zei:
“Allah s.w.t. vervloekt de wasilah ( de vrouw die vals haar bij andere vrouwen in het haar vlecht) en de Moestawsila ( de vrouw die dit met het haar laat doen), de washima ( de vrouw die de huid van andere vrouwen tatoeeert) en de Moestawshima ( de vrouw die zich laat tatoeeren), en de Namisa ( de vrouw die het gezichtshaar van een andere vrouw verwijdert) en de Moetanammisa ( de vrouw die haar gezichtshaar (wenkbrouwen) laat verwijderen, en de vrouwen die spleten tussen hun tanden maken omdat zij schoonheid zoeken door de schepping van Allah te veranderen.”( Boechari)

61) Degene die een wapen op zijn moslimbroeder richt

De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
“Wie een wapen (mes, pistool etc) op zijn (moslim) broeder richt, wordt door de engelen vervloekt, zelfs als het zijn broeder van dezelfde vader en moeder was.” ( Muslim)

62) Als men beweert de zoon van een ander dan zijn echte vader te zijn

De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
“Het paradijs is verboden voor iedereen, die beweert de zoon van iemand anders dan zijn echte vader te zijn en weet, dat deze persoon niet zijn echte vader is.”(Boechari)

63) Zaken als kwade voortekenen beschouwen

Abdoellah (RA) zei: De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
“Een kwaad voorteken ergens in zien is een daad van ongeloof en niemand van ons (die zo iets doet) of Allah kan het verwijderen (van de mensen) van ons vertrouwen in Allah Ta’ala te stellen. (tawakkoel).” (Een betrouwbare hadith)

64) Het drinken (of eten) uit gouden of zilveren schalen

De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
“Draag geen zijde of Deebaj (kleed van zilveren zijde) en drink niet uit zilveren of gouden kommen en eet niet van borden van deze metalen, want zulke dingen zijn voor de ongelovigen in deze wereld en voor ons (moslims) in het hiernamaals.”(Boechari en Muslim)

65) Ruzie maken en hardleers zijn

Allah s.w.t zegt:
“En van de mensheid is er een wiens spraak zal jou verblijden, in het wereldse leven, en hij roept Allah tot getuige voor wat in zijn hart is, maar hij is van alle tegenstanders degene die het meest ruzie zoekt. En wanneer hij zich afkeert, spant hij zich in om het meeste verderf in het land te zaaien en om de oogste te vernietigen en het vee…”(Qor’aan 2:204-5)

66) Het castreren van een slaaf, neus afhakken of hem onterecht martelen

Allah Ta’ala zegt dat Sheitan zei:
“Waarlijk, ik zal hen misleiden, en zeker, ik zal valse wensen in hen oproepen: en zeker, ik zal hen bevelen om de oren van het vee in te snijden, en voorwaar ik zal hen bevelen om de natuur, die Allah geschapen heeft, te veranderen.”(Qor’aan 4:119)

67) Degene die met fraude omgaan

Allah s.w.t zegt:
(“Wee de zwendelaars. Degene die die, als zij een maat van iemand krijgen, de volle maat eisen. Maar als zij de maat of het gewicht aan iemand geven, of te weinig geven. denken zij soms niet, dat zij zullen herrijzen? Op een grote dag. Een Dag waarop de hele mensheid voor de Heer van de Werelden zal ontstaan.” (Qor’aan 83:1-6)

68) Zich veilig voelen voor de plannen van Allah Ta”ala

Allah s.w.t zegt:
“Niemand voelt zich veilig tegen de samenzwering van Allah behalve de mensen die verloren zijn.”(Qor’aan 7:99)

69) Niet op de ganade van Allah hopen

Allah s.w.t. zegt:
“… Zeker niemand wanhoopt aan Allah’s ganade, behalve de mensen die niet geloven.”(Qor’aan 12:87)

70) Ondankbaar zijn

Allah s.w.t zegt:
“Dankzij Mij en jullie ouders…”(Qor’aan 31:14)

Een paar mensen van de Safar (recht geleiden volgelingen) zeiden: “Het ondankbaar naar anderen zijn is een grote zonde en dankbaar zijn (doe je) door hetzelfde in waarde aan te bieden als aan jou gegeven is, of door tot Allah te bidden om het goede voor degenen die jou wat gegeven heeft.”

71) Het tegenhouden van het water

Allah s.w.t zegt:
“Zeg: Vertel mij! Als al jullie water weg zou zakken, wie kan jullie dan van stromend water voorzien?”(Qor’aan 67:30)

72) Het tatoeeren van een dier in het gezicht

Jabir (RA) zei dat de profeet Salla Allahoe 3alyhi wa sallam op een keer langs een ezel liep met een tatoeering op zijn gezicht, zhij zei toen: “Moge Allah Ta’ala degene vervloeken die hem getatoeeerd heeft.”(Muslim)

73) Gokken

Allah s.w.t zegt:
“Bedwelmende zaken, gokken, lotspijlen zijn iets walgelijks van Sheitan’s handen. Verwijder (jullie) dus (daarvan) zodat jullie zullen slagen. Sheitan wil slechts vijandigheid en haat tussen jullie zaaien maaien met de bedwelmende zaken en het gokken en het hindert jullue in het gedenken van Allah en in het gebed. Willen jullie er dus niet van afzien?” (Qor’aan 5:90-1)

Allah Ta’ala heeft vele verzen geopenbaard die spreken over het verbod om onrechtmatig het geld (of eigendommen) van iemand te nemen.

74) Slechte dingen doen in de heilige moskee (Mekka)

Allah s.w.t zegt:
“.. en van de Masdjied al-Haram, die Wij voor (alle) mensen (geopend) hebben; de bewoners daarvan en de bezoekers van het land zijn daar gelijk. En Wie daar tot kwade daden neigt of zonde begaat; Wij zullen zorgen dat hij een pijnlijke bestraffing te proeven krijgt.” ( Qor’aan 22:25)

75) Het niet verrichten van het vrijdaggebed in de gemeenschap

Ibn Mas’oed zei: “De Profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei over degene die niet het vrijdaggebed in de gemeenschap verrichten:
“Ik was van plan iemand te bevelen om de mensen in het gebed te leiden, dan te gaan en de huizen verbranden van die mannen, die het vrijdaggebed niet bijwonen en in hun eigen huis verblijven.”(Muslim)

76) Het bespioneren van moslims en hun geheimen openbaar maken

Oemar Ibn al-Khattab (RA) wilde Hatib Ibn Abi Balta’a voor wat hij had gedaan doden (namelijk het bespioneren van de moslims en het doorvertellen van hun geheimen aan de ongelovigen in Mekka, zodat zij zijn zonen in Mekka niet zouden kwetsen), maar de Profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam hield Oemar (RA) tegen, want hij was oprecht en had aan de slag van Badr meegedaan. Als men moslims bespioneert en de islam verzwakt door het doden van moslims, het confisqueren van islamitische eigendommen, moslims gevangen te nemen of zo iets dergelijks, dan is zo iemand als degene die ellende over het land verspreidt en doodt en vernietigt bomen en vee, hij moet dus gedood worden en zal hij in de Agira (het hiernamaals) een pijnlijke bestraffing krijgen. Wij zoeken allah’s bescherming.

“Als iemand weet dat bespioneren een van de grote zonden is dan is zijn spionage een nog grotere en zwaardere zonde. “

De profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei: “Geen van jullie zal het ware geloof hebben, tot hij voor zijn (moslim) broeder wil wat hij voor zich zelf wil.” (Boechari en Muslim)

De profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei: Iemand haalt zichzelf een zonde op de hals, door iedereen door te vertellen wat hij hoort.”(Muslim)

Comments are closed.